คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบติดตามการรายงานผลโครงการมุ่งเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนหลัง

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบติดตามการรายงานผล

แบบรายงานผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบรายงานผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด

แบบติดตามผลการดำเนินงานงบกลาง COVID-19 กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 1 )

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Edit03_แบบติดตามงบกลาง64 Covid19_060764.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตาม พ.ร.ก. เงินกู้ กรมอนามัย (รายเดือน)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Form2_รายงานผล พรก.เงินกู้ กรมอนามัย 5 กค.64.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย รอบ 6 เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

แบบรายงานผลการดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2564

ปีงบประมาณ 2563
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22-eva_171262.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21-eva_251062.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20-eva_200962.docx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 1279 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ไตรมาสที่ 4

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19-rss 4_300862.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
18-eva_290362.doc
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 6 เดือน

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
17-eva_120362.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย