คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.18 ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1. การจัดทำผลการวิเคราะห์
1.2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนหลัง

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
3.1 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการ
3.2 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 080566
3.3 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 060666
3.4 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 070766
3.5 รายงานแผนกรมอนามัย กรกฎาคม66

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

การติดตามการดำเนินงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 2566

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
4.1 Doc.กองแผน การดำเนินการตามเป้าหมาย

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 วาระประชุมกรม ครั้งที่ 11-2566 สิงหาคม 256

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
3.1 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
3.3 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
3.4 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 100266
3.5 รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย 100366

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
4.1 การดำเนินงานเป้าหมายกิจกรรม กองแผนงาน (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5.1. การจัดทำผลการวิเคราะห์ปรับปรุงตัว
5.2 รายงานก้าวหน้ากรมอนามัย ณ 270266