คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 / 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช. และ ศทป.
ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และ สสม.(ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนแรก

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช. และ ศทป.
ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และ สสม.(ส่วนภูมิภาค)