คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นายธีรพงษ์ คำพุฒ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์

รก.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสาวกานดา สีสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวจุฑามณี ทิมา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC) กรมอนามัย

About Hero 7