คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายธีรพงษ์ คำพุฒ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ว่าที่ รต.สมพร สมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวกานดา สีสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวเขมณัฎฐ์ ศิริเชาวพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวสุวรรณา ทิพย์มงคุณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5