คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายสายชล คล้อยเอี่ยม

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวกานดา สีสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

ตำแหน่งว่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวอภิญญา วิริยะบูรณะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาววิภาดา จันทา

ผู้จัดการโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตรืวิถีชีวิตฯ

About Hero 7

นางสาวภัทรมน ถาวรสุวรรณ์

เลขาและผู้ประสานงานโครงการการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตรืวิถีชีวิตฯ

About Hero 8