คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวนาฎอนงค์ เจริญสันติสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวกานดา สีสังข์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวอัญชลีพร ธัญญเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวจินตนา ราชบุรมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวสุจิตรา บุญโต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 5