คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.17 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

การติดตามการดำเนินงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 2566

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
4.1 กรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรมอนามัย
4.2 สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 รายการข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (รอบ 5 เดือนหลัง)

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
4.1 แต่งตั้งคณะทำงานร่วมในการเชื่อมโยงข้อมูลสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4.2 ศึกษา รวบรวมเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (DGA) สพร
4.3 กรอบรายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรมอนามัย
4.4 มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4.5 สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 รายการข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย (รอบ 5 เดือนแรก)