คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินงานแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ T และ LE / ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
    1.1 รายงานผลการวิเคราะห์การสำรวจความผูกพันของบุคลากรกองแผนงาน
    1.2 ข้อมูลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
    1.3 สรุปผลแบบวัดสมดุลในชีวิตและการทำงาน
    1.4 ข้อมูลสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม  
       ความสมดุลในชีวิตการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 
    1.5 รายงานผลความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม  
       ความสมดุลในชีวิตการทำงานและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 
    1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรกองแผนงาน
    1.7 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์การประเมิน
       Healthy Workplace Happy for Life รวมถึงสถานการณ์สุขภาพของบุคลากร
 
       ในหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก (รอบ 5 เดือนหลัง)
 

 

     
    2.1 การนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB
    2.2 คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารสถานที่ทำงานน่า น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
        ของคนทำงาน(Healthy Workplace Happy for Life)
 
    2.3 ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
    2.4 ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมกองแผน
    2.5 ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมมิตรภาพกองแผนงาน ผ่านกลุ่มไลน์
    2.6 ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมรักษ์สุขภาพกองแผนงาน
    2.7 ประกาศกองแผนงาน เรื่อง จัดตั้งชมรมรักษ์สุขภาพฟันกองแผนงาน
    2.8 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
         2.8.1 โภชนาการที่เหมาะสมกับวัยทำงาน
         2.8.2 คู่มือ 5 ส
         2.8.3 คู่มือการดำเนินการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
                ของคนทำงาน(Healthy Workplace Happy for life)
 
         2.8.4 การผ่อนคลายความเครียดจากการปฏิบัติงาน (thaihealth)
         2.8.5 การออกกำลังกาย ที่เหมาะกับช่วงวัย (thaihealth)
         2.8.6 การอ่านค่าความดันโลหิต-เกณฑ์ความดันโลหิต (รอบ 5 เดือนหลัง)
         2.8.7 คู่มือฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง (รอบ 5 เดือนหลัง)
         2.8.8 Healthy Meeting (รอบ 5 เดือนหลัง)  
    2.9 มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
    2.10 คณะชี้แจงกองแผนงานเดือนมกราคม 2564
    2.11 ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ (5 เดือนหลัง) Excel 

 

     
    3.1 แผนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุข
         ของกองแผนงาน 2564และกำกับติดตาม (PDF  )
 
    3.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 
       ของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป โปรแกรม
 
    https://www.rama.mahidol.ac.th/cardio_vascular_risk/thai_cv_risk_score/ (หลักฐานการเข้าร่วม)  
    3.3 การตรวจหาค่า BMI ของบุคลากรในหน่วยงาน
    3.4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 (kickoff กิจกรรม 15 กุมภาพันธ์ 2564)
    3.5 ลายมือชื่อการเข้ารับการตรวจสุขภาพของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)

 

     
    4.1 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน  
         เดือนธันวาคม 2563
         เดือนกุมภาพันธ์ 2564
    4.2 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับพื้นฐานของหน่วยงาน  
          เดือนธันวาคม 2563
          เดือนกุมภาพันธ์ 2564
    4.3 สรุปผลการประเมินสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน ครั้งที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
    4.4 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ของบุคลากรในหน่วยงาน 
         (kickoff กิจกรรม 15 กุมภาพันธ์ 2564)  
  (รอบ 5 เดือนหลัง)
 
    4.5 ผลการดำเนินงานกิจกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้ง 1 มอบรางวัลผู้พิชิต Inbody Healthy Planning 
         และ Body Mass Index สุขภาพดี  
    4.6 ชมรมรักษ์สุขภาพฟันกองแผนงาน สนับสนุนยาสีฟันแก่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน
    4.7 ผลการดำเนินงานกิจกรรมยืดเหยียดอย่างน้อย 5-10 นาที ต่อวันๆ ละ 2 ครั้ง
    4.8 ผลการดำเนินงานกิจกรรมชมรมรักษ์สุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวังด้านสุขภาพ (วัดความดันเดือนละ 2 ครั้ง)
    4.9 ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีเจ้าหน้าที่กองแผนงาน
    4.10 ผู้บริหารให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก การกำจัดไบโอฟิล์มเหล่านี้อย่างถูกวิธี และเรื่องโฟลิก ธาตุเหล็ก 
         สำหรับหญิงวัยเจริญพันธ์ุ แก่เจ้าหน้าที่กองแผนงาน
 
    4.11 กิจกรรม Planning We Can ผู้บริหารนำทีมคณะทำงานฯเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส 
       และตรวจความเรียบร้อยของแต่ละกลุ่มงานตามเกณฑ์การดำเนินงาน 5 ส พร้อมประกาศ Big Cleaning day
 
       กองแผนงาน
 
    4.12 หลักฐานแสดงบุคลากรทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิ
    4.13 หลักฐานการตรวจวัดระดับแสงภายในหน่วยงาน
    4.14 หลักฐานการสื่อสารให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ความสมดุลในชีวิตการทำงาน
    4.15 หลักฐานการเฝ้าระวังสุขภาพ (วัดความดันเดือนละ 2 ครั้ง)
    4.16 ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
    4.17 การตรวจประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน 5 ส (ผู้แทนคณะแต่ละกลุ่มงาน)
    4.18 การจัดที่รองรับมูลฝอยเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิด และแยกมูลฝอยอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป
    4.19 การประเมินความเครียดด้วยตนเอง 
    4.20 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.ของหน่วยงาน
    4.21 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดี ของหน่วยงาน

 

     
    5.1 หลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติของหน่วยงานตรงเป้าหมาย
    5.2 หลักฐานแสดงผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป
  (รอบ 5 เดือนหลัง)  
   5.3 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย Healthy Workplace Happy for life ระดับดีมาก
         (ระดับดี+1ข้อระดับดีมาก) ของหน่วยงาน  
   5.4 หลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ 
   5.5 สรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง 

 

     
 
  รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563
 
  รายงานประจำเดือนมกราคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนเมษายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564