คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มบริหารการยุทธศาสตร์การงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

DM ปฏิทินงบประมาณ 64 สงป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM สาระสำคัญปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.สิริรัตน์ อยู่สิน

DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564 (2).pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การจัดทำกรอบวงเงินคำของบประมาณปี 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ

DM คู่มือ BB_EvMIS.pdf
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การบันทึกแผนใน ระบบ BB MvMIS.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.ระพีพรรณ ศรีเนตร

DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายธัพญสรณ์ กองแก้ว

DM คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของปม. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM แบบฟอร์ม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย