คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
2.1 จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)
2.2 จัดทำแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว.หน่วยงาน
2.3 กำหนดมาตรการการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ กองแผนงาน

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (มีนาคม)
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (เมษายน)
3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (พฤษภาคม)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
2. ประมวลองค์ความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention (มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด )

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
2. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization : LO)
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน
4. แผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ เสนอคณะกรรมการ กพว. หน่วยงาน

ระดับ 3 Management and Governance (เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้
2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (ธันวาคม)
3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (มกราคม)
4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้ (กุมภาพันธ์)

ระดับ 4 Output (มีผลของการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้ และผลดำเนินการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
4.1 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก
4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานวิชาการ/การจัดการความรู้

ระดับ 5 Outcome (มีโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ/ นวัตกรรม ดำเนินการพัฒนาผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอในเวทีต่างๆ)

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
5.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (โครงร่าง)