คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 16 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
____ รอบ 5 เดือนหลัง ____
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ รอบ 5 เดือนแรก
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ รอบ 5 เดือนหลัง
1.3 ทำเนียบผู้บริการฯ HWP กองแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง
1.4 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 6/2565
1.5 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 7/2565
____ รอบ 5 เดือนแรก ____
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากร
1.3 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เลือกหัวข้อความผูกพัน)
1.4 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
1.6 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 1 และ 2 /2565
1.7 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565
1.8 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 4/2565
1.9 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ ครั้งที่ 5/2565

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 13 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
____ รอบ 5 เดือนหลัง ____
2.1 การทบทวนมาตรการ และกลวิธีการดำเนินงาน
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
____ รอบ 5 เดือนแรก ____
2.1 มาตรการและกลวิธีการดำเนินงาน
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 สื่อสารนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
2.4 สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กองแผนงาน
2.5 ความรู้สุขภาพช่องปาก
2.6 ความรู้ด้านโภชนาการ
2.7 ความรู้ด้านการออกกำลังกาย
2.8 ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
2.9 ความรู้เรื่องโควิด-19

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
____ รอบ 5 เดือนหลัง ____
3.1 แผนปฏิบัติการ HWP 5 เดือนหลัง
3.2 SOP HWP รอบ 5 เดือนหลัง
3.3 แนวทางส่งสริมสุขภาพ ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง
____ รอบ 5 เดือนแรก ____
3.1 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 17 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
4.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานให้มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต
4.2 กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
4.3 รับการตรวจประเมิน Pre Assessment เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จากคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ระดับกรมอนามัย
4.4 รายงานสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และความสมดุลในชีวิตการทำงาน
4.5 การส่งเสริมรายได้ที่ไม่ต้องใช้เวลาทำงานเพื่อแลกเงิน (Passive Income)
4.6 กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3
4.7 กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4
4.8 เสริมสร้างความรู้ในสิทธิสวัสดิการทางราชการ ครั้งที่ 2
4.9 รณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
4.10 Output ผลผลิต หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. และHealthy Workplace Happy for life ระดับดี ของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก)
4.11 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก ผ่านกลุ่มไลน์และสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปากแกบุคลากรกองแผนงาน
4.12 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในหน่วยงาน
4.13 หลักฐานแสดงบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิของประเภทบุคลากร
4.14 หลักฐานการเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
4.15 หลักฐานการส่งเสริมความรู้หญิงวัยเจริญพันธุ์
4.16 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. ของหน่วยงาน ระดับดี มาก
4.17 กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
5.1 หลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี BMI ปกติ ของหน่วยงานตรงเป้าหมาย
5.2 เอกสารวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลการดำเนิน กิจกรรม HWP ระดับดีเยี่ยม
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
5.1 หลักฐานแสดงผลลัพธ์ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติของหน่วยงานตรงเป้าหมาย
5.2 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย
5.3 หลักฐานแสดงการตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิตรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร