คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (โดยใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพบุคลากรกรมอนามัย)

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1 วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขคนทำงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.2 วิเคราะห์ภาวะสุขภาพของบุคลากร
1.3 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เลือกหัวข้อความผูกพัน)
1.4 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
1.6 ประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาประกอบการวางแผน เพื่อกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
2.1 มาตรการและกลวิธีการดำเนินงาน
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.3 สื่อสารนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ
2.4 สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม กองแผนงาน

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
3.1 แผนขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
4.1 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานให้มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต
4.2 กิจกรรม 5 ส “สร้างที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน” และกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
4.3 รับการตรวจประเมิน Pre Assessment เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จากคณะกรรมการประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ระดับกรมอนามัย

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด