คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 รอบเดือนหลัง
    2. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน
    3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    4. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    5. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง)
    6. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)
    7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/64
    8. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
    9. รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1
    10. กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
    11. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    12. รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    13. สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    14. หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

     
    1. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน
    2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    4. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    5. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    7. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    8. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    9. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
    10. รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายในกองแผนงาน การตรวจสอบภายในกรมอนามัย
    11. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรววจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ
    12. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดีฯ
    13. คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
    กองแผนงาน ประจำปี 2564
 
    14. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด เดือนมกราคม 2564 (ระดับที่ 4)
    15. แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
    16. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด (ระดับ 4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
    17. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง 2564
    18. การปรับปรุงพัฒนา ตามข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
    19. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/64
    20. หลักฐานระดับ 5

 

     
    1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
    3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
    4. คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    5. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (รอบ5เดือนหลัง) 

 

     
 
  รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563
 
  รายงานประจำเดือนมกราคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนเมษายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564