คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 5 รอบเดือนหลัง
    2. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน
    3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    4. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    5. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน ปี 64 (ฉบับปรับปรุง)
    6. แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน ปี 63 (ฉบับปรับปรุง)
    7. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/64
    8. ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
    9. รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1
    10. กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564
    11. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    12. รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    13. สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    14. หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    15. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระดับที่ 4-5 

 

     
    1. รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน กองแผนงาน
    2. ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    3. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    4. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    5. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    6. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    7. รายงานผลการตรวจสอบประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    8. ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (กองแผนงาน) ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    9. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
    10. รายงานการติดตามผลการตรวจสอบภายในกองแผนงาน การตรวจสอบภายในกรมอนามัย
    11. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรววจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ
    12. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดทำ TOR ที่ดีฯ
    13. คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
    กองแผนงาน ประจำปี 2564
 
    14. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด เดือนมกราคม 2564 (ระดับที่ 4)
    15. แบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
    16. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด (ระดับ 4) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
    17. ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านการเงินการคลัง 2564
    18. การปรับปรุงพัฒนา ตามข้อสังเกตจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
    19. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/64
    20. หลักฐานระดับ 5

 

     
    1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
    2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
    3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
    4. คู่มือปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    5. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (รอบ5เดือนหลัง) 

 

     
 
  รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563
 
  รายงานประจำเดือนมกราคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 
  รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนเมษายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 
  รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564
 
  รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564