คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนแรก

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 2566

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก