คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สื่อสารองค์กร (สำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกระบวนงานหลักของกรมอนามัย

แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อกระบวนงานหลักของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ทีมหลัก กองแผนงาน 4.0

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ทีมหลัก กองแผนงาน 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ เรื่อง นโยบายกองแผนงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ประกาศ เรื่อง นโยบายกองแผนงานมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.68 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับสาธารณสุขรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

005_OCP_260261-2.pdf
ขนาดไฟล์ 17.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
005_OCP_260261-1.pdf
ขนาดไฟล์ 21.38 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รูปแบบการนำเสนอแผนงาน/โครงการ/งานตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี

รูปแบบการนำเสนอแผนงาน:โครงการ:งานตามภารกิจ เพื่อเสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี.pdf
ขนาดไฟล์ 4.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปกิจกรรมตามโครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพปี 2562

สรุปกิจกรรมตามโครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย