คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12 ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล.rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13 ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment EBIT)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment EBIT).rar
ขนาดไฟล์ 24.74 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
16 ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง.rar
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(HPO)ตามแนวทาง PMQA

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(HPO)ตามแนวทาง PMQA 18-2.rar
ขนาดไฟล์ 27.86 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง(HPO)ตามแนวทาง PMQA 18-1.rar
ขนาดไฟล์ 27.50 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
19 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ:ระดับชาติ และระดับพื้นที่.rar
ขนาดไฟล์ 2.84 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
F1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.rar
ขนาดไฟล์ 2.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
F2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC).rar
ขนาดไฟล์ 6.50 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสารสนเทศและการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
F3 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสารสนเทศและการมีข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 15.43 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการนิเทศงานกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
F4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการนิเทศงานกรมอนามัย.rar
ขนาดไฟล์ 10.61 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย