คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตัวชี้วัด 1.23 ร้อยละของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าในระบบ DoH Dashboard

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (2 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 30 รายการ
1. เอกสารแสดงการจัดทำแผนผังรายการตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ในปีงบประมาณ 2563 ทุกตัวชี้วัด
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งที่ 1061/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 13.00 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ใบงานสรุปสถานการณ์ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. เอกสารการประชุมเฝ้าระวังฯ
ขนาดไฟล์ 1.17 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รวม Template รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปผลรวมตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นำเข้าระบบ ปี 2563 (อัพเดท 080563)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. การวิเคราะห์ ทบทวนหน้ารายงาน และการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม (Dashboard) สายอนามัยสิ่งแวดล้อม (05/05/63)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานการตรวจสอบและการนำเข้าข้อมูลในระบบฯ (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 9.55 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. เล่มรายละเอียดตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563 (ฉบับร่าง)
ขนาดไฟล์ 13.96 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. เอกสารแสดงถึงการทดสอบการใช้งานระบบ (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (การประชุม กพว. ครั้งที่ 11/2563)
ขนาดไฟล์ 7.23 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ตารางสรุปรายชื่อตัวชี้วัดที่กรมอนามัยเกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และบนระบบ DoH Dashboard (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. สรุปผลการประเมินการใช้งานระบบ DoH Dashboard (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เอกสารแสดงทบทวนภารกิจหลักของหน่วยงาน ในการทำระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลเฝ้าระวังฯ ต่อผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปผลการประเมินกระบวนการเตรียมการจัดทำข้อมูลที่พร้อมนำเข้าในระบบ Doh Dashboard
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 322 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปแนวทางในการนำความรู้จากแหล่งอื่นๆ เข้าสู่ระบบ
ขนาดไฟล์ 17.03 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานผลการทบทวนสถานการณ์ตัวชี้วัดเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพนักเรียน และการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 483 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 6
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 8
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 9
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 10
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

1.25 ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีจำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อย 1 เรื่อง และถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่อง

1. นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย (2 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1 สรุปแบบประเมินผลการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 (26-28 มิถุนายน 2562)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563-2565
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 กระบวนการทำงานหลัก (Core Process) ของการประชุมกรมอนามัย เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการระดับกรม
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 สรุปผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการต่อระบบการประชุมกรมอนามัย ผ่านแบบสอบถามออนไลน์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 การปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการบริหารการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 264 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 PMQA หมวด 3 เพื่อหาความต้องการของผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับการบริหารงาน

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
1. การวิเคราะห์ของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปข้อมูลการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปผล วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4
ระดับ 5

2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 64 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1. หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. หนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการส่งเสริมความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)
ขนาดไฟล์ 14.09 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่1)
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่2)
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่3)
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่1-รอบ6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่2-รอบ6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่3-รอบ6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่4-รอบ6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข (ครั้งที่5-รอบ6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 6
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 8
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 9
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 10
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI ) ของบุคลากรกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) บุคลากรกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองแผนงาน (รอบ 6 เดือนหล้ง)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. สรุปค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) บุคลากรกองแผนงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. หลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 35.30 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. หลักฐานการประเมินความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด 35+
ขนาดไฟล์ 6.05 MB
ดาวน์โหลด 1575 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม รอบ 2
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 421 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ระดับ 4-5 (รอบ 2)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ประวัติการอบรมรายบุคล กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. บันทึกข้อความ ขอเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กองแผนงาน (รอบ 6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แบบสรุปการจัดการข้อมูลและความรู้ รอบ 2
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ระดับ 4-5 (รอบ 2)
ขนาดไฟล์ 2.74 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ผลการประเมินความผูกพันขององค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ผลการประเมินความผูกพันขององค์กร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. หลักฐานการมีส่วนร่วมวัดค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) บุคลากรกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. หลักฐานการมีส่วนร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ season 2
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 225 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. หลักฐานการมีส่วนร่วมการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. หลักฐานการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์การออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. หลักฐานการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านโภชนาการ
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. หลักฐานการมีส่วนร่วมประเมินความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดหัวใจ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. หลักฐานการมีส่วนร่วมจัดบอร์ดอวยพรวันเกิด
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม รอบ 2
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ระดับ 4-5 (รอบ 2)
ขนาดไฟล์ 3.75 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่วมสร้างพลัง ”ก้าวท้าใจ ซีซั่น 1” สร้างจุดเปลี่ยนด้านสุขภาพ ด้วยการเดิน–วิ่ง สะสมระยะทาง (virtual run) ก้าวท้าใจ 60 วัน 60 กิโลเมตร เป้าหมายให้บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกายที่ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความร่วมมือร่วมตรวจวัด Body Composition (Inbody) เพื่อวัดส่วนประกอบของร่างกาย
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ให้ความรู้ในการเปลี่ยนพฤติกรรมสู่สุขภาพดี 7weeks รอบรู้สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข จัดกิจกรรมยืดเหยียด ออกกำลังกาย สำหรับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน 3 วัน ต่อสัปดาห์ (จันทร์ พุธ ศุกร์) สร้างสังคม healthy society
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่วมสร้างพลัง ”ก้าวท้าใจ ซีซั่น 2” สร้างพลัง พิชิตเป้าหมาย 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี เพื่อสร้างภูมิคุ้มให้แข็งแรง มีสุขภาพที่ดี
ขนาดไฟล์ 3.86 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายสำหรับบุคลากรกองแผนงาน ”คลิปวีดิโอและภาพถ่าย #Challenge for Change by planning division” (New Normal)
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ”คลิปวีดิโอ/ One page #เมนูชูสุขภาพ by planning division” #Challenge for Change by planning division (New Normal)
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประชุมประเมินผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียน การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) กองแผนงาน (New Normal)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่วมกันอวยพรในวันคล้ายวันเกิดวันพิเศษของสมาชิกกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สุขภาพดี เริ่มที่...อาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เติม เต็ม ผัก ผลไม้
ขนาดไฟล์ 19.97 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. อยากสุขภาพดีต้องมี3อ. สำหรับวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 3.05 MB
ดาวน์โหลด 9241 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เครื่องมือในการจัดการความรู้กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 812 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายการผลการวิเคราะห์การจัดการข้อมูลและความรูู้ (Data Management & Knowledge Management) กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ประเมินผลการดำเนินการและการสรุปบทเรียน (6เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. รายงานผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 2.07 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management) ของบุคลากรกองแผนงาน (รอบ 6 เดือนแรก)
ภาพข่าวกิจกรรมกองแผนงาน (กิจกรรมสนับสนุนบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดีและความผูกพันต่อองค์กร)
1. วีธีคำนวณดัชนีมวลกาย BMI
4. ผลตรวจสุขภาพ ทำความเข้าใจอย่างไร? (Health Result)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 46 รายการ
เดือนกันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนสิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนกรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนพฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนเมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมีนาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมกราคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์ 5.51 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน 2563
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 14 เดือนสิงหาคม 2563
ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2563
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนเมษายน 2563
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 4
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ครั้งที่ 6 ประชุมกอง 080563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 8
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 9
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 10
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 11
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. ฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561-2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ผลการเบิกจ่าบงบประมาณกองแผนงาน จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ตารางการคำนวณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.94 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. รายงานตัวชี้วัด 2.3 (มีนาคม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. ฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561-2563 (ไตรมาสที่ 3 - 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ผลการเบิกจ่าบงบประมาณกองแผนงาน จากระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. ตารางการคำนวณค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก รอบที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. สรุปผลการดำเนินงานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. รายงานวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ6 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. รายงานตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (กันยายน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ สูงตามแนวทาง PMQA /2558/PMQA 4.0

2. ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (5 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1. ผลการประเมินตนเองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 กองแผนงาน กรมอนามัย ปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 383 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F2-6 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กรมอนามัย

3. ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ กรมอนามัย (ฉบับปรับปรุง)
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. สรุปคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมอนามัย จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 994 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. สรุปแผนงาน/โครงการ คำของบประมาณปี 2563 ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณฯ
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. เอกสารการมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 7.26 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. แนวทางการเตรียมความพร้อมฯ เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. รายงานของคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เล่มที่ 1
ขนาดไฟล์ 2.62 MB
ดาวน์โหลด 716 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

F3-6 ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย

3. ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดนโยบาย
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 เป้าประสงค์ เพื่อกำหนดมาตรการ
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.3 รายการข้อมูลตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย (โครงการปี 2563) เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.4 ยุทธศาสตร์กรมอนามัย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.5 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำหนดนโยบาย
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.2 เป้าหมายที่สำคัญ เพื่อกำหนดมาตรการ
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.3-1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 182 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.3-2 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.3-3 มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.3-4 ข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้ระบบประชุมทางไกล เพื่อสนับสนุนเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้แก่ผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 4.04 MB
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.1 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 ติดตามการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 5.74 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.3 จัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.4 สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.5 ทบทวนรายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (6 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด