คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 ด้านผู้รับบริการ  
         1.1.1 เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ด้านผู้รับบริการ
    1.2 ด้านเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิตอล  
         1.2.1 เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ด้านเทคโนโลยีสื่อสารและดิจิตอล
    1.3 ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ  
         1.3.1 เอกสารหลักฐานในการประเมิน Assessment_ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ
         1.3.2 รู้จักบัญชีข้อมูลภาครัฐ
         1.3.3 เกณฑ์การประเมินขั้นต้นและขั้นกลาง
         1.3.4 เกณฑ์การประเมินขั้นสูง
         1.3.5  Metadata
         1.3.6 คุณสมบัติข้อมูลเปิดสำหรับประเมินตัวชี้วัด

 

     
    2.1 เอกสารหลักฐานในการประเมิน (Advocacy_Intervention)
    2.2 เอกสารการพิจารณา data catalog

 

     
  รอบ 5 เดือนแรก
 
    3.1 แผนขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน 
    3.2 หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
    3.3 เชิญเข้าร่วมงานรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอแนะแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล
  รอบ 5 เดือนหลัง  
     3.4 แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 6 เดือนหลัง_Data Catalog
     3.5 ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล

 

     
    4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
    4.2 ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด (รอบ 5 เดือนหลัง)

 

     
    รายชื่อชุดข้อมูล (Data set) ที่สัมพันธ์กับกระบวนการทำงานตามภารกิจหลักที่เลือก
    5.1 ชุดข้อมูลที่ 1 ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับ
    5.2 ชุดข้อมูลที่ 2 ข้อมูลจำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคจำแนกตามพื้นที่
    5.3 ชุดข้อมูลที่ 3 เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
    5.4 ชุดข้อมูลที่ 4 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
    5.5 ชุดข้อมูลที่ 5 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
    5.6 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)