คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางชยาภัสร์ ชูตระกูล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 2

ตำแหน่งว่าง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 3

นางสาวภาณุมาศ คงคา

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 4

นางสาวเอมมิกา เมืองสุวรรณ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 5

นางเพ็ญพักตร์ สุคนธ์พงษ์

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

About Hero 6

นางสาวเสาวพร ตรีมงคล

เลขานุการผู้อำนวยการ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

About Hero 7

นายสำราญ เสือเดช

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

About Hero 8

นายสุภวัสส์ มั่นคง

ผู้ช่วยธุรการ และพนักงานขับรถยนต์

About Hero 9