คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวปวีณา ริ้วเหลือง มั่นคง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

About Hero 2

นางสาวภาณุมาศ คงคา

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 3

นางสาวศิริญา จักษุพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 4

นางสาวเสาวพร ตรีมงคล

เลขานุการผู้อำนวยการ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

About Hero 5

นางสาวจิตราวดี ศรีคำ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาด้านสารบรรณ และงานด้านธุรการ

About Hero 6

นายสำราญ เสือเดช

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2

About Hero 7

นายมณฑล เปรมปราณี

พนักงานขับรถยนต์และผู้ช่วยธุรการ

About Hero 8