คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

     
    1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ  
         1.1.1 ผลการวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
         1.1.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม
    1.2 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

 

     
    2.1 มาตรการ ตามกลยุทธ์ PIRAB
    2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร

 

     
    3.1 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการและแผนดำเนินการพัฒนานวัตกรรม

 

 

     
    1.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ  
         1.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือน ปี 2563
         1.1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
    1.2 ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

 

     
    2.1 มาตรการ ตามกลยุทธ์ PIRAB
    2.2 สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร

 

     
    3.1 แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน
    3.2 รายงานการขับเคลื่อนแผนกำกับติดตาม
    3.3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ