คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือ / แนวทาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่
ขนาดไฟล์ 12.86 MB
ดาวน์โหลด 1097 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มแผนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ปี 2566
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มคู่มือการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 446 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผน13 ฉบับจริง ประกาศในราชกิจจาแล้ว .pdf
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 43.96 MB
ดาวน์โหลด 715 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่าง-แผนพัฒนา-ศก.-และสังคมแห่งชาติ-ฉ.13-1.pdf
ขนาดไฟล์ 27.57 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.98 MB
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการสำคัญปี 2567 (ประชุม 20 เม.ย. 65)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
4. Final-Value-Chain-Thailand-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการจัดทำโครงการสำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 21.98 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 302.12 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ใช้สำหรับการประชุมรับฟังความเห็น (ตุลาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
plan13.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ_071064.pdf
ขนาดไฟล์ 19.72 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผน 3.pdf
ขนาดไฟล์ 14.89 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06-แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย