คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 63

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักและคณะกรรมการ ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักและคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 11/2563 (วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563)

วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.40 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 10/2563 (วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563)

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.94 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 9/2563 (วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563)

วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.69 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 8/2563 (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563)

HPC Transformation PP Premium Services.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.69 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 7/2563 (วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563)

แผนปฏิบัติการ กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 7:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 6/2563 (วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563)

กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 5/2563 (วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

กรอบการยกระดับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-เดือนนกันยายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 4/2563 (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563)

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.86 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (House model).rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณและ และเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 3/2563 (วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562)

โครงการคนไทยสุขภาพดี - Street Food.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเล่นเปลี่ยนโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการวิวาห์สร้างชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 4 กรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประชุม EHA Forum 2019 - Green for All.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัยครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 2/2563 (วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2562)

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 1/2563 (วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562)

กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปมติประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย