คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก 63

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักและคณะกรรมการ ขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักและคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 11/2563 (วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.42 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.23 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 901 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 10.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 238 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.40 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 10/2563 (วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.94 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 9/2563 (วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 385 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 896 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 8.69 MB
ดาวน์โหลด 480 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 8/2563 (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
HPC Transformation PP Premium Services.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 673 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 250 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 6.69 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 7/2563 (วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
แผนปฏิบัติการ กลุ่มผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.92 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 30781 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 7.14 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 7:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 6/2563 (วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
กลุ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 6:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 5/2563 (วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
กรอบการยกระดับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (เดือนเมษายน-เดือนนกันยายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 5:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 4/2563 (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 4:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.86 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ Cluster 1-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (House model).rar
ขนาดไฟล์ 4.26 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณและ และเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 3/2563 (วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
โครงการคนไทยสุขภาพดี - Street Food.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเล่นเปลี่ยนโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการวิวาห์สร้างชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 2476 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 4 กรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการประชุม EHA Forum 2019 - Green for All.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลักกรมอนามัยครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 2:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 3:2563.pdf
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 2/2563 (วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ครั้งที่ 1/2563 (วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster วัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster ผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปมติประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย