คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (แบบฟอร์ม)

ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มคำของบดำเนินงาน 66.rar
ขนาดไฟล์ 40.45 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 25.88 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37-47
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำของบประมาณ ปี 2564 ระดับ Cluster

ปีงบประมาณ 2563
คำของบประมาณ ปี 2564 ระดับ Cluster
ขนาดไฟล์ 51.94 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง)
ขนาดไฟล์ 29.95 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย หมวดงบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน (สำหรับส่วนภูมิภาค)

ปีงบประมาณ 2562
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปก+คำนำ+สารบัญ คู่มือคำขอ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณ 63 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคำขอ 63 (ส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย