คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2567 (รอบ 6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มคำของบเงินอุดหนุนปี 2568

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ฟอร์มคำของบเงินอุดหนุนปี 68

แบบฟอร์มคำขอรายการวัสดุอาหาร (นมเอดส์) ปี 2568

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ฟอร์มคำขอรายการวัสดุอาหาร (นมเอดส์) ปี 68

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ปี2568 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ปี2568 กรมอนามัย

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 68

แบบฟอร์มงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2568

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มงบรายจ่ายอื่น รายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการปี 2567 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh service Form 2567.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 603 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh utility bills 2567 Form.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2567

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh go abroad 2567 Form.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านสภา)

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 22 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สรุปภาพรวมงบลงทุนหน่วยงาน
01-กองแผนงาน
02-สำนักทันตสาธารณสุข
03-สำนักโภชนาการ
04-กองกิจกรรมทางกายเพือสุขภาพ
05-สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
06-สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
07-กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มรายละเอียดค่าสาธารณูปโภค ประจำปี 2566

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการปี 2566 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
111064_DoH-Service Fee Form 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
111064_DoH-Service Fee Form 2566