คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการปี 2566 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
111064_DoH-Service Fee Form 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
111064_DoH-Service Fee Form 2566

ข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนปี 2566 ทบทวนงบลงทุนปี 66 (ส่วนกลาง)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
1. กองแผนงาน.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กองกฎหมาย.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กองการเจ้าหน้าที่.xls
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน.xls
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.xls
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สำนักทันตสาธารณสุข.xls
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สำนักงานเลขานุการกรม.xls
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.xls
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สำนักส่งเสริมสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.xls
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. สำนักโภชนาการ.xls
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ_ไม่มีปรับแก้ไข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนปี 2566 ทบทวนงบลงทุนปี 66 (ส่วนภูมิภาค)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.xls
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xls
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.xls
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.1 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา งบก่อสร้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.2 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ครุภัณฑ์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.xls
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ.xls
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (แบบฟอร์ม)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบดำเนินงาน 66.rar
ขนาดไฟล์ 40.45 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 25.88 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37-47
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย