คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการปี 2567 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh service Form 2567.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh utility bills 2567 Form.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ปี 2567

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
65-10-03_Doh go abroad 2567 Form.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านสภา)

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 22 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
สรุปภาพรวมงบลงทุนหน่วยงาน
01-กองแผนงาน
02-สำนักทันตสาธารณสุข
03-สำนักโภชนาการ
04-กองกิจกรรมทางกายเพือสุขภาพ
05-สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
06-สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
07-กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

แบบฟอร์มค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มรายละเอียดค่าสาธารณูปโภค ประจำปี 2566

แบบฟอร์มค่าจ้างเหมาบริการปี 2566 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
111064_DoH-Service Fee Form 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
111064_DoH-Service Fee Form 2566

ข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนปี 2566 ทบทวนงบลงทุนปี 66 (ส่วนกลาง)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
1. กองแผนงาน.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. กองกฎหมาย.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กองการเจ้าหน้าที่.xls
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. กลุ่มตรวจสอบภายใน.xls
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ.xls
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. สำนักทันตสาธารณสุข.xls
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. สำนักงานเลขานุการกรม.xls
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.xls
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. สำนักส่งเสริมสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์.xls
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 1136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14. สำนักโภชนาการ.xls
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15. ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ.xls
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16. กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17. สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ_ไม่มีปรับแก้ไข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.xls
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลรายละเอียดคำของบลงทุนปี 2566 ทบทวนงบลงทุนปี 66 (ส่วนภูมิภาค)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
1. ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.xls
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.xls
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.xls
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.xls
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xls
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.xls
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.xls
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.1 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา งบก่อสร้าง.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.2 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ครุภัณฑ์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.xls
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13. ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ.xls
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณปี 2566 รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมอนามัย (แบบฟอร์ม)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบดำเนินงาน 66.rar
ขนาดไฟล์ 40.45 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบลงทุน) ยกเว้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบลงทุนปี 2566.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 25.88 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม (ร่าง) เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 37-47
ขนาดไฟล์ 13.84 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 239 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย