คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนที่ความรู้ (Knowledge Mapping : K-Mapping) และการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
1.1 การวิเคราะห์การพัฒนาระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการ และงบประมาณ กรมอนามัย (e-Budget Anamai)
1.2 เอกสารแสดงรายการข้อมูลความรู้ฯ ประมวลความรู้และจัดทำคลังข้อมูลความรู้วิชาการ กองแผนงาน
1.3 คลังข้อมูลวิชาการกองแผนงาน
1.4 เอกสารแสดงรายการข้อมูล ตชว.2.2 ปี 66 รอบ 5 เดือน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการกองแผนงานผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Managemant ) สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
2.2 แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 5 เดือนแรก)
2.3 คำสั่งกองแผนงาน ที่ 69 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
3.1 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณมกลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน (พฤศจิกายน)
3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการดําเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ (LO)
3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (วาระพิเศษ : ธันวาคม)
3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กองแผนงาน (ธันวาคม)
3.5 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณมกลั่นกรอง (กพว) หน่วยงาน (มกราคม)
3.6 ประชุมคณะกรรมการการพิจารณากลั่นกรอง (กพว) กุมภาพันธ์

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

การติดตามการดำเนินงาน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 2566

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
4.1 แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย
4.2 แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ระเบียบสารบรรณ
4.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การใช้งานGoogle Form Google Form ”
4.4 รายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
4.5 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
4.6 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ
4.7 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (รอบ 5 เดือนแรก)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5.1 ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบ e Budget Anamai
5.2 บทคัดย่อผลงานวิชาการ R2R