คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำขอเงินกู้ รอบ 3 กรมอนามัย (หน่วยงานทบทวน)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบคำขอเงินกู้ รอบ 3 กรมอนามัย (หน่วยงานทบทวน)

แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2565

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากร

คำของบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นฯ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ค. - ก.ย. 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ฟอร์มคำของบกลาง รอบ 4

เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
คำของบลงทุน 2565
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อมูลค่าใช้จ่ายตามสิทธิบุคลากรปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจงอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มประเด็นถามตอบ อนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณฯวุฒิสภา
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม One page Summary และประเด็นคำถาม - คำตอบ ปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มสำรวจรถยนต์ราชการปี 2563
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มมาตรการด้านงบประมาณฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารขาวคาดแดง ปี 2563 กรมอนามัย (ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร)
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. 63)
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแจ้งเวียนหน่วยงาน งบลงทุน ปี 2564
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 5.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการรายงานข้อมูล งบบุคลากร (เงินเดือน และค่าจ้างประจำ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย