คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.16 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1.1 การทบทวนมาตรการ/ประเด็นความรู้/และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัด
2.2 เอกสารหลักฐานในการประเมิน (Advocacy_Intervention)

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
4.1 มีรายชื่อชุดข้อมูล (data set) พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata) นำขึ้นในระบบบัญชีข้อมูลกรมอนามัยที่ ครบถ้วนตามที่ สพร. กำหนด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5.1 ผลของการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมตอบโจทย์ ตามประเด็นขอบเขตการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
5.2 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

ระดับ 1 Assessment

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog)
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ข้อมูลความรู้ที่นำรายการข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้รับบริการ
1.4 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.5 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
1. คำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata) สำหรับชุดข้อมูลภาครัฐ
2. คำอธิบายข้อมูลของทรัพยากร (Resource Metadata) ที่สอดคล้องตามมาตรฐานของ สพร. กำหนด
3. เกณฑ์การประเมินคุณภาพชุดข้อมูล
4. รู้จักบัญชีข้อมูลภาครัฐ
5. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล
6. คุณสมบัติข้อมูลเปิดสำหรับประเมินตัวชี้วัด
7. คุณลักษณะชุดข้อมูล
8. หนังสือเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
9. หนังสือการจัดทำชุดข้อมูลและรายละเอียดชุดข้อมูล

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
2.1 พิจารณาดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
2.3 เอกสารหลักฐานในการประเมิน (Advocacy/Intervention)

ระดับ 3 Management and Governance

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
3.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
4.1 ผลการดำเนินงานตามแผนและมาตรการที่กำหนด
4.2 รายชื่อชุดข้อมูล (Data set)ตามประเด็น
4.3 รายละเอียด Data Dictionary ของชุดข้อมูล (Data Set)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
5.1 ผลลัพธ์ของชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล
5.2 ชุดข้อมูลที่มีคำอธิบายข้อมูล
5.3 สรุปภาพรวมผลลัพธ์การดำเนินการระบบบัญชี