คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
1.1_รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
1.2_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
2.1_การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
3.1_แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.2_มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด