คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.33 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1_(รอบ 5 เดือนหลัง)-รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
1.2_(รอบ 5 เดือนหลัง)-ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_(รอบ 5 เดือนหลัง)-ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1_รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
1.2_ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
2.1_(รอบ 5 เดือนหลัง) การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
2.2_(รอบ 5 เดือนหลัง) แนวทางการพัฒนาแพลทฟอร์มกลางและการบริการดิจิทัลภาครัฐ
2.3_(รอบ 5 เดือนหลัง) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA
2.4_(รอบ 5 เดือนหลัง) การยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล Digital ID
2.1_การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
3.1_(รอบ 5 เดือนหลัง)-แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.2_(รอบ 5 เดือนหลัง)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
3.1_แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.2_มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
4.1 (5 เดือนหลัง) Output ผลผลิต มีรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน
4.2 (5 เดือนหลัง) Output ผลผลิต มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการ
4.1 Output ผลผลิต มีรายงานผลการดำเนินงานตามที่กำหนดในแผนการขับเคลื่อน (รอบ 5 เดือนแรก)
4.2 Output ผลผลิต มีจำนวนผลผลิตครบตามจำนวนมาตรการ (รอบ 5 เดือนแรก)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5.1 (5 เดือนหลัง) Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
5.1 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนแรก)