คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความสัมพันธ์ระหว่างการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมกับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารแนบ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารแนบ

การวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณที่กรมอนามัยได้รับการจัดสรรระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การเปรียบเทียบงบประมาณปี 2560 - 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 560 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 475 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรกรมอนามัย สู่แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันอย่างยั่งยืน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปัจจัยที่มีมีต่อความผูกพันของบุคลากรกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 1954 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบ DOC2021.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 40188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 – 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Fullpaper_การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 63-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 1862 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 287 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนาดไฟล์ 8.77 MB
ดาวน์โหลด 7184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 295 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย