คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรกรมอนามัย สู่แนวทางการเสริมสร้างความผูกพันอย่างยั่งยืน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปัจจัยที่มีมีต่อความผูกพันของบุคลากรกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.74 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาระบบ DOC2021.pdf
ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ดาวน์โหลด 1532 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2563 – 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Fullpaper_การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 63-65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 383 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ระยะครึ่งแผน
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขนาดไฟล์ 8.77 MB
ดาวน์โหลด 1112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานทางวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การประเมินผลการบริหารจัดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Strategic_final.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย