คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงานเฝ้าระวังฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความถี่รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2564
01-รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-สรุปตัวชี้วัด_160264
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TEMPLATE การส่งข้อมูลสื่อสารประเด็นงานเฝ้าระวังฯ จากหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564
1.2 template information 64.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนบประกอบการทำรายงานข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
1.3 data surveillance 3-64.rar
ขนาดไฟล์ 22.64 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การยืนยันตัวชี้วัดในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
Surveillance_confirm62
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัยกับการเฝ้าระวัง โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

ปีงบประมาณ 2562
ระบาดวิทยา EPIDEMIOLOGY
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
Form_surveillance template_61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสำรวจระบบรายงานเฝ้าระวังและทะเบียนโรค

ปีงบประมาณ 2560
form_070360.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และกระบวนงาน (Work Flow) การดำเนินงานระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2560
kiss_strategy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบันทึกรายละเอียดรายการข้อมูล (Template) เพื่อการเฝ้าระวัง

ปีงบประมาณ 2559
template_300959.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม ข้อมูลการเฝ้าระวังต่างๆ (สนย.)

ปีงบประมาณ 2559
แบบฟอร์ม ข้อมูลการเฝ้าระวังต่างๆ (สนย.).docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทบทวนรายละเอียดรายการข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อการเฝ้าระวังตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2559
เอกสารแนบ
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบันทึกรายละเอียดรายการข้อมูล (Template) เพื่อการเฝ้าระวัง

ปีงบประมาณ 2559
template _เอกสารแนบ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย