คุณกำลังมองหาอะไร?

ณะกรรมการบริหารกองแผนงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

About Hero 0

นายนุกูลกิจ พุกาธร

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

About Hero 1

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

About Hero 2

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

นายธีรพงษ์ คำพุฒ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 4

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 5

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 6