คุณกำลังมองหาอะไร?

ณะกรรมการบริหารกองแผนงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

About Hero 0

นายนุกูลกิจ พุกาธร

รองผู้อำนวยการ 1

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

About Hero 1

นางนุชนารถ รักประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ 2

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ

About Hero 2

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

รองผู้อำนวยการ 3

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

About Hero 3

นางสาวภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 4

นางสาววิชุดา สมัยนิยม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 5