คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 11 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2564

ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2565
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนมกราคม 2565
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 11 ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 5 เดือนหลัง
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 11 ตัวชี้วัด
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 5 เดือนแรก