คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.29 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center) (ร้อยละ 100)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
1.1 ทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์
1.2 ทบทวนวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ทบทวนทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center)
1.2 วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
2.1 ทบทวนมาตรการ
2.2 ทบทวนสรุปประเด็นความรู้
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DOH Data Center)
2.2 รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
3.1 ทบทวนแผนขับเคลื่อน DataCenter
3.2 ทบทวน SOP DataCenter
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
3.1 แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) รอบ 5 เดือนแรก
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ผลผลิตการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) รอบ 5 เดือนหลัง
ผลผลิตการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) รอบ 5 เดือนแรก

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ผลลัพธ์การดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) รอบ 5 เดือนหลัง
ผลลัพธ์การดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (DoH Data Center) รอบ 5 เดือนแรก