คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะแห่งชาติ 2566-2570.pdf
ขนาดไฟล์ 5.13 MB
ดาวน์โหลด 307 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 – 2570

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 – 2570.pdf
ขนาดไฟล์ 36.48 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2573)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564-2573).pdf
ขนาดไฟล์ 25.62 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการด้านโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แผนปฏิบัติการโภชนาการระดับชาติ 5 ปี พ.ศ. 2562-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.42 MB
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573.pdf
ขนาดไฟล์ 109.73 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2569 ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. นโยบายและยุทะศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2569.pdf
ขนาดไฟล์ 9.94 MB
ดาวน์โหลด 590 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560-2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ฯ พ.ศ. 2560-2569.PDF
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 14.84 MB
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565

ปีงบประมาณ 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. แผนทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5.78 MB
ดาวน์โหลด 764 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย