คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

ว่าที่ รต.สมพร สมทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวศนินธร ริมชลาลัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวกชกร โคตรชมภู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวพรหมณี สิงหรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 5

นางสาวปนัดดา ทองชัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 6