คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาวพาสนา ชมกลิ่น

หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวอมรรัตน์ ไชยศิรินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

About Hero 1

นางสาววิภารัตน์ เกิดวัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

พันจ่าเอก ธวัชชัย อุตรา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวพรหมณี สิงหรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 4

นางสาวปนัดดา ทองชัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 5