คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 4.11 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รอบที่ 1 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2567)

ลิงก์เชื่อมโยง 7 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.1 รายงานแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
2.2 รายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย
2.3 แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.1 มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การเชื่อมโยงข้อมูล

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567)

ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2.1 รายงานแผนผังการเชื่อมโยงข้อมูลกรมอนามัยกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอก
2.2 รายการข้อมูลที่ต้องการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภายนอกกรมอนามัย
2.3 แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด
3.1 มาตรฐานการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การเชื่อมโยงข้อมูล
4.1 ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างน้อย 1 หน่วยงาน
4.2 สื่อสาร เผยแพร่แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5.1 นำข้อมูลที่เชื่อมโยงมาแสดงผลในรูปแบบการใช้งานให้เป็นรูปธรรม