คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย

คำสั่งกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย

คำสั่งกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 965/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 1.44 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 797/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 5.46 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 735/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 853/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1000/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 967/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมอนามัย ลงวันที่ 14 มกราคม 2565
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมอนามัย 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คำสั่งกองแผนงานที่ 16/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานตัวชี้วัด-21-ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (IIT)
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงานที่ 10/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเจ้าหน้าที่ (9/10/60)
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน

ประกาศกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กองแผนงาน 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล) (20/11/61)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน-และการให้หรือรับสินบน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

คู่มือ / แนวทาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (07/02/2562)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตามมาตรา 9 (8)) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
มาตรา 9 (8.1) ประกวดราคา สอบราคา_ยกเลิก.PDF
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.2) จัดซื้อจัดจ้าง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.3) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.4) โปร่งใส.PDF
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.5) งานวิจัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.6) ที่สาธารณะประโยชน์.PDF
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.7) รายชื่อผู้อบรม.PDF
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.8) เชิญชวนทั่วไป ผลผู้ชนะ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.9) การตรวจสอบอาคาร.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (28/3/61)
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วรรธนพงศ์-คำดี_พรบข้อมูลฯ40.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 825 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบต่างๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (28/3/61)
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (28/3/61)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

คู่มือ / แนวทาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
ขนาดไฟล์ 17.37 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ-(เมื่อ-ธค59).pdf
ขนาดไฟล์ 20.63 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (13/06/2561)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานสรุปผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย (13/06/2561)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (13/06/2561)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 9 (8.5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ (13/06/2561)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสำรวจความพึงพอใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย

แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 (13/06/2561)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย