คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (ตามมาตรา 9 (8)) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
มาตรา 9 (8.1) ประกวดราคา สอบราคา_ยกเลิก.PDF
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.2) จัดซื้อจัดจ้าง.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.3) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ.PDF
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.4) โปร่งใส.PDF
ขนาดไฟล์ 3.19 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.5) งานวิจัย.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.6) ที่สาธารณะประโยชน์.PDF
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.7) รายชื่อผู้อบรม.PDF
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.8) เชิญชวนทั่วไป ผลผู้ชนะ.PDF
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรา 9 (8.9) การตรวจสอบอาคาร.PDF
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 735/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (06/11/2563)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สธ 0901.06_ว3549.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ขั้นตอนการให้บริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สำหรับเจ้าหน้าที่)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลฯ63.pdf
ขนาดไฟล์ 17.37 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใสกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปี 2562

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกองแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คณะทำงานตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความ.PDF
ขนาดไฟล์ 1.30 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (10/5/61)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศกองแผนงาน เรื่องมาตรการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กองแผนงาน 2562 (กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล) (20/11/61)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการ กลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ กองแผนงาน62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (20/11/61)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการจัดซื้อจัดจ้าง62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน (20/11/61)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการป้องกันรับสินบน62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต (20/11/61)

เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส : กองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มาตรการร้องเรียน62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย