คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก

หลักฐานรอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

ติดตามรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 (17-09-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (17-08-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (18-07-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (19-06-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (18-05-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 (18-04-2566) รอบ 5 เดือนหลัง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 (17-03-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (17-02-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 (18-01-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (20-12-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (15-11-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (20-10-2565)

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ

ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
01 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
02 คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
03 พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
04 หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
05 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
06 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ติดตามรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด