คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) (ร้อยละ 80)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารมาตรการ/แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (API)

เอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คู่มือการใช้งาน Laravel Laravel เพื่อทำ API ในรูปแบบต่างๆ

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
เอกสารแผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (API)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลผลิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ผลลัพธ์แสดงถึงหน่วยงานนำผลการพัฒนาศักยภาพไปเขียนชุดคำสั่ง API อย่างน้อย 1 เรื่อง