คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.30 ร้อยละของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) (ร้อยละ 80)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 5 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.4 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.5 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
2.1 เอกสารมาตรการ/แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (API)
2.2 เอกสารมาตรการ/แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล

เอกสารสรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
การทำ task schedule
คู่มือการใช้งาน Laravel Laravel เพื่อทำ API ในรูปแบบต่างๆ
Google Data Studio เครื่องมือ Data Visualization

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 เอกสารแผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (API)
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล
3.3 เอกสารแผนการขับเคลื่อนการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
***** รอบ 5 เดือนหลัง *****
4.1 ผลผลิตการจัดอบบรมพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
4.2 สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API
4.3 ติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Data Studio และการเชื่อมโยงข้อมูลด้วย RESTful API บนฐานข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย
4.4 สรุปผลการจัดอบรม และวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ-ความเข้าใจ-การนำไปใช้
***** รอบ 5 เดือนแรก *****
4.1 ผลผลิตการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
4.2 สรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง)
4.3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามติดตาม และประเมินผล ผู้เข้ารับการอบรมการเขียนชุดคำสั่ง API แบบ Web Service เชื่อมโยงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ (ขั้นสูง)

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5.1 ผลลัพธ์แสดงถึงหน่วยงานนำผลการพัฒนาศักยภาพไปเขียนชุดคำสั่ง API อย่างน้อย 1 เรื่อง
5.2 ผลลัพธ์แสดงถึงการนำผลการพัฒนาศักยภาพจากโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน (สตรีและเด็กปฐมวัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม/Anamai Poll)