คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

น.ส.ชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
KM-ชุลีวรรณ_การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPV6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นางปัทมา มโนมัธย์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_ปัทมา_แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย พ.ศ. 2563 - 2565 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ปัทมา_การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 1070 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายกิตตินันท์ สายะเวส

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DMKM_Government Website Standard.pdf
ขนาดไฟล์ 8.74 MB
ดาวน์โหลด 966 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_กิตตินันท์_มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เวอร์ชั่น 2.0 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_ศรัณยู_การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature) ในภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 449 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_ศรัณยู_การประยุกต์ใช้งานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์(Digital Signature) ในภาครัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.มัณฑนา ควรพินิจ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_มัณฑนา_ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561.PDF
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_มัณฑนา_ประกาศกรมอนามัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

น.ส.แพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_แพรพรรณ_Security Awareness ภัยใกล้ตัว .pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 1865 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_แพรพรรณ_แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคคลทั่วไป.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DM_สุชาญ_Enrollment - Support Apple Developer.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM_สุชาญ_สมัคร Apple Developer Account.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย