คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 หมวดงบลงทุน
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำของบประมาณ ปี 2564 ระดับ Cluster

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำของบประมาณ ปี 2564 ระดับ Cluster
ขนาดไฟล์ 51.94 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง)
ขนาดไฟล์ 29.95 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมอนามัย (สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย หมวดงบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน (สำหรับส่วนภูมิภาค)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) (หน่วยงานส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปก+คำนำ+สารบัญ คู่มือคำขอ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณ 63 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคำขอ 63 (ส่วนภูมิภาค)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมอนามัย หมวดงบดำเนินงาน/งบเงินอุดหนุน (สำหรับส่วนกลาง)

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ 2563 (ฉบับเต็ม) (หน่วยงานส่วนกลาง)
ขนาดไฟล์ 4.35 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปก+คำนำ+สารบัญ คู่มือคำขอ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำคำของบประมาณ 63
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการจัดทำงบประมาณ 63 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่วน 1 ฟอร์ม 1 สรุปภาพรวม 63
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่วน 2 ฟอร์ม 2 คำขอ 63 (รายละเอียดโครงการ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ส่วน 2 ฟอร์ม 3 คำขอ63 (รายละเอียดค่าใช้จ่าย)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก1
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก 2 ค่าใช้จ่ายการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 3.39 MB
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย