คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กระบวนการปฏิบัติงาน64

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กระบวนการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
บันทึกเสนอผู้อำนวยการลงนาม เรื่องขอส่งคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
01-กระบวนงานการเงิน
02-กระบวนงานการเจ้าหน้าที่
03-กระบวนงานพัสดุ
04-กระบวนงานสารบรรณ
05-กระบวนงานการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย
06-กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ
07-กระบวนงานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
08-กระบวนงานระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH DASHBOARD)
09-กระบวนงานการจัดประชุมกรมอนามัย
10-กระบวนงานการตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัย
11-กระบวนงานการประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย
12-กระบวนงานการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
13-กระบวนงานดูแลระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet), ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์