คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

(ร่าง) ภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
rss_s_180760.docx
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
strategic_270660.pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ใบงานที่ 1 การกำหนดเนื้อหาวิชาการ - ใบงานที่ 2 การประสานวิทยากรรายบุคคล) การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
pp forum1-2_240260.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

template ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( 3.1.1-3.2.1-3.2.2)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
template_071259.rar
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนงาน/โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 25560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
171159.rar
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติและมาตรฐานบริการสร้างเสริมุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
03-161159.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบความถูกต้องของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
02-kpi template 311059.docx
ขนาดไฟล์ 11.28 MB
ดาวน์โหลด 511 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การแจกแจงตัวชี้วัด/เป้าหมายกรมอนามัยสู่หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การถ่ายทอดค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การถ่ายทอดเป้าหมายที่รองรับตัวชี้วัดในเอกสารขาวคาดแดง (ปรับ 3 ต.ค. 59)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารแนบ1)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแจกแจงตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ (เอกสารแนบ2)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำแนวปฏิบัติและมาตรฐานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแยกตามรายการหรือกิจกรรมที่ผู้มีสิทธิฯ แต่ละกลุ่มวัยจะได้รับภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01-07102559.rar
ขนาดไฟล์ 8.51 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำแนวปฏิบัติและมาตรฐานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแยกตามรายการหรือกิจกรรมที่ผู้มีสิทธิฯ แต่ละกลุ่มวัยจะได้รับภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
300859.rar
ขนาดไฟล์ 8.53 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
cluster60.rar
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นิยามและตัวอย่าง การกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์/มาตรการ (ปรับปรุง 11 พฤษภาคม 2559)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
มิติในการกำหนดเป้าประสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย