คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับ 1 Assessment

ระดับ 1 Assessment
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
1.1_(5เดือนหลัง)-ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2_(5เดือนหลัง)-ผลการวิเคราะห์ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3_(5เดือนหลัง)-ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1_ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด
1.2_ผลการวิเคราะห์ผุ้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย
1.3_ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับ 2 Advocacy/ Intervention
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
2.1_(5เดือนหลัง)-ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
2.2_(5เดือนหลัง)-ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
2.1_ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
2.2_ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ

ระดับ 3 Management and Governance

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
3.1_(5เดือนหลัง)-แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.2_(5เดือนหลัง)-มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)
3.1_แผนขับเคลื่อนและติดตาม
3.2_มาตรฐานการปฏิบัติงาน_(SOP)

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ระดับ 3 Management and Governance
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด

ระดับ 4 Output ผลผลิตของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
4.1_(5 เดือนหลัง) รายงานผลการดำเนินงาน
4.2_(5 เดือนหลัง) รายงานผลผลิตตามแผน
4.1 รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4.2 มีผลผลิตครบตามแผนการขับเคลื่อนและมาตรการที่กำหนดไว้

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
5._(5 เดือนหลัง) Outcome
5. ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด Outcome