คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสาร/ระเบียบ ที่ใช้ประกอบการดำเนินการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2564
25
0
แชร์
13
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
ขนาดไฟล์ 444KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
ขนาดไฟล์ 202KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
ขนาดไฟล์ 139KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ขนาดไฟล์ 286KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 853/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขนาดไฟล์ 160KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1000/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขนาดไฟล์ 678KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดย นายวรรธนพงศ์ คำดี ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ขนาดไฟล์ 651KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ (ธันวาคม 2559)
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 967/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 รายงานข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 รายงานสรุปผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 64KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
ขนาดไฟล์ 40KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์ม 9 (8.5) ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้งบประมาณ
ขนาดไฟล์ 121KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสำรวจความพึงพอใจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของประชาชนที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำร้องขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 83KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน