คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.06.2564
182
0
แชร์
11
มิถุนายน
2564

            อธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย)กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย เพื่อแก้ไขปัญหา และนำสิ่งที่ดีมาพัฒนาต่อ โดยให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของทีมเลขานุการฯ และขอให้ทุกกลุ่มได้ประมวลปัญหาอุปสรรค และสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลมาปรับให้มีวิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมต่อไป 

            เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ได้นำเสนอสถานการณ์ ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ประเด็นที่สำคัญที่ต้องดำเนินการในไตรมาสที่ 4
และปัญหาอุปสรรค โดยมีข้อเสนอแนะ คำแนะนำ และข้อสั่งการจาก
ที่ประชุม ดังนี้

1) กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : ข้อมูลต้องแสดงให้เห็นถึง trend ของการตายมารดา รวมถึงการวิเคราะห์ภาพรวมอัตราตาย จะทำให้เรารู้ว่าต้อง Concern ที่จุดใด ประเด็นเด็ก 0-5 ปี ต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาว่าเป็นปัญหาระดับพื้นที่เมืองหรือชนบท และเสนอให้ที่ประชุมตัดสินใจในเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานต่อไป

2) กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น : จากการวิเคราะห์สถานการณ์ควรชี้เป้าให้ได้ว่าประเด็นใดต้อง Concern เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และควรใช้โอกาสจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการยกระดับงานด้านต่าง ๆ

3) กลุ่มวัยทำงาน : Platform ก้าวท้าใจ ควรมีแนวทางให้คนที่ลงทะเบียนในระบบซึ่งเป็นลูกค้าหลักมีพัฒนาการและความต่อเนื่องในการร่วมกิจกรรม และพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน/กระทรวงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น

4) กลุ่มผู้สูงอายุ : ควรใช้โปรแกรม Blue Book เพื่อการทำงาน ไม่ใช่แค่เพื่อการรายงาน ส่วนข้อมูลที่ได้จากการทำงานบนโปรแกรม ต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้ และการพัฒนาโปรแกรมควรมีการประชุมผู้ใช้งานทุก ๆ สองเดือน ในกรณีที่มีปัญหาจะได้รีบดำเนินการแก้ไข

5) กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม : ควรพิจารณาทบทวน Market และ Street food โดยยกระดับที่ยังเปิดอยู่ และเตรียมความพร้อมสำหรับที่ยังปิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และควรออกแบบระบบงานให้กับท้องถิ่นที่ทำงานตามกฎหมาย และข้อมูลที่ได้จะเข้าระบบโดยอัตโนมัติ
ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รวมถึงศูนย์คาดการณ์ต้องสามารถบอกสถานะสุขภาพได้

6) กลุ่มความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ : การขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพในเชิงยุทธศาสตร์ต้องชัดเจน ต้องมีกลไกระดับชาติรองรับ
มีแผนยุทธศาสตร์ที่ระบุผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบชัดเจน และสามารถถอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการได้

           นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย พิจารณาFocal point manager และแนวทางการขับเคลื่อน และทักษะที่จำเป็นในการจัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ในการนำเสนอข้อมูล
ในแต่ละเวที

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน