คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.08.2566
116
0
แชร์
30
สิงหาคม
2566

          ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 กองแผนงาน กรมอนามัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและอำนวยการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย และผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีนายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม และผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นเลขานุการการประชุม

  โดยที่ประชุมมีการนำเสนอโครงสร้าง ชี้แจงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและอำนวยการ และพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน