คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

รอบ 5 เดือนหลัง
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช. และ ศทป.
ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และ สสม.(ส่วนภูมิภาค)

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนแรก
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หน่วยงานวิชาการส่วนกลาง ศอช. และ ศทป.
ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และ สสม.(ส่วนภูมิภาค)