คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางปัทมา มโนมัธย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

About Hero 1

นายกิตตินันท์ สายะเวส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 6