คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นายนุกูลกิจ พุกาธร

หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

ตำแหน่งว่าง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นายกิตตินันท์ สายะเวส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นายศรัณยู จำปาไชยศรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวมัณฑนา ควรพินิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวแพรพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 5

นายสุชาญ กิจลือเลิศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวพันทวี แข่งขัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 7

นายเกรียงศักดิ์ มั่นศักดิ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 8

นายภัทร์รพี สีบุตตะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 9

ว่าที่ร้อยตรีกษิดิ์เดช เดชผดุง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 10