คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนบูรณาการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนบูรณาการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบแนวทางความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนความเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 2
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (ผังต้นไม้)
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 3
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการปฏิบัติงานการรายงานผลการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนบูรณาการ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส 1
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบรายงานร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปี พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 437 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 2560
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย