คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เขตสุขภาพที่ 2

แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เขตสุขภาพที่ 2
ขนาดไฟล์ 11.75 MB
ดาวน์โหลด 254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เขตสุขภาพที่ 1

แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2560-2579
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เขตสุขภาพที่ 1
ขนาดไฟล์ 2.05 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ชี้แจงรายละเอียด

ตัวชี้วัด 2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ชี้แจงรายละเอียด
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template

ตัวชี้วัด 2.7 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.TemplateKPIPA2.7updated20171201.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปภาพรวมคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย

คำของบลงทุน 62
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปภาพรวมคำของบประมาณงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปคำของบประมาณรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย (ครุภัณฑ์)

คำของบลงทุน 62
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปคำของบประมาณรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย (ครุภัณฑ์)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงานจำแนกตามค่าใช้จ่าย

แผนการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายละเอียดการจัดสรรงบดำเนินงานจำแนกตามค่าใช้จ่าย (ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ/ตามสิทธิ + ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์หลัก 6 Clusters + ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญร่วมกรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V2_1_0icoh.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย