คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกองแผนงาน

คำสั่งกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ เปิดดูรายละเอียด
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองแผนงาน พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ประจำปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564

ระบบควบคุมภายในปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายละเอียด
หลักฐานการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลการปิดตรวจของกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสอบถามการควบคุมภายใน

แบบประเมินการควบคุมภายใน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ เปิดดูรายละเอียด
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
ขนาดไฟล์ 4.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบ (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 2.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Flow Chart การปฏิบัติงาน 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ เปิดดูรายละเอียด
01 แผนผังขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02 กระบวนงานการจัดทำคำของบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
infographic กระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการนิเทศงาน กรมอนามัย (DoHInspection Flowchart)

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_DohInspection.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

infographic กระบวนการดูแลระบบบริหารงานภายใน (intranet) / ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Info_Intranet.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายในปี 2563

ระบบควบคุมภายในปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ เปิดดูรายละเอียด
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ปี 62 .docx docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย