คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2567
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2567
รายงานประจำเดือนเมษายน 2567
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2567
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
รายงานประจำเดือนมกราคม 2567
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2566
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รายงานประจำเดือนตุลาคม 2566

ProgressReport 8 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนมิถุนายน
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤษภาคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนเมษายน
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนมีนาคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนมกราคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนธันวาคม
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน

Self Assessment 8 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนมิถุนายน
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนพฤษภาคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนเมษายน
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนมีนาคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนกุมภาพันธ์
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนมกราคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนธันวาคม
รายงานคะแนนประเมินตนเอง 8 ตัวชี้วัด เดือนพฤศจิกายน

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 8 ตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง)